konkurs jugoslovenske kinoteke

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА Југословенске кинотеке


09.01.2015 Tue | 9:42 | kinoteka

На основу члана 35. став 2 и члана 36. Закона о култури („Сл.гласник РС“ број 72/09), члана 52. став 1. тачка 11. Статута Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја, Одлуке о изменама Статута Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја, број 1201 од 29. априла 2015. године и Одлуке Управног одбора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја број 2025/1 oд 3.07.2015. године

Управни одбор Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја

На конкурс за директора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја (у даљем тексту: Кинотека) могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

 • стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 • најмање осам година радног искуства у области културе;
 • да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 • активно знање енглеског језика и познавање још једног светског језика;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.

Приликом избора кандидата за директора Кинотеке, Управни одбор ће посебно ценити и следеће услове:

 • да познаје делатност, односно пословање архива и кинотека;
 • да поседује организаторске способности.

Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе:

 • предлог програма рада и развоја Кинотеке за период од четири године;
 • оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
 • оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству;
 • радну биографију;
 • уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подитнута оптужница (не старија од шест месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
 • уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • оверену копију личне карте;
 • доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење – оригинал.

Начин и рок подношења пријаве:

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, e-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији које су оверене код надлежног органа.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика, издање за територију целе Републике Србије.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Управни одбор неће разматрати.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Југословенска кинотека – Установа културе од националног значаја, Београд, Узун Миркова 1 или лично сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова на исту адресу, Београд, Узун Миркова 1.

Поступак избора:

Управни одбор Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса спровести изборни поступак увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима јавног конкурса који испуњавају све услове предвиђене конкурсом. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени.

Достављене пријаве и документација кандидата који испуњавају све услове предвиђене овим конкурсом биће стављени на увид јавности постављањем на званичну интернет страницу Кинотеке.

Управни одбор ће након спроведеног поступка предложити Министарству културе и информисања једног кандидата за директора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја.

Влада Републике Србијe, као оснивач Кинотеке, именује директора на основу предлога Управног одбора, који је претходно усвојен од стране Mинистарства културе и информисања, на период од четири године.

Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Миљана Дедовић, правник Југословенске кинотеке, тел. 011/2622-555

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРA
Јелена Митровић, с.р.