Јавне Набавке

     
       
           
           
         
     
     
           
     
       
           
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
     
       
     
         
       
       
     
     
     
     
         
       
     
   
   
 
   
   
   
 


ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка услуга штампања месечног програма – часописа Југословенске кинотеке

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ЈНМВ 8/2016


 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка добара – ормари и полице за фототеку БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ЈНМВ 7/Д/2016

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка услуга израде нових филмских копија

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ : ЈНМВ 3/У/2016

 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: за јавну набавку добара – централизованог система УПС напајања Odluka jnmv 5 D 2015 од 17.12.2015.год.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка услуга штампања месечног програма – билтена Југословенске кинотеке Преузимање конкурсне документације и осталих докумената везаних за јавну набавку 4-u-2015, услуга штампања месечног програма – билтена Југословенске кинотеке Kонкурсна документација Позив за подношење понуде Одлука о додели уговора
24.04.2015   Сагласност Министарства културе и информисања

на одлуку о изменама Статута Југословенске кинотеке, преузмите у .pdf формату


24.04.2015   Саопштење за медије УО Југословенске кинотеке

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

На састанку Управног одбора Југословенске Кинотеке одржаног 22. априла 2004. године, поред осталих тема разматрани су и пристигли предлози на расписани конкурс за избор директора Југословенске кинотеке.

На конкурс за избор директора Југословенскекинотеке, пристигле су укупно четири пријаве.

Чланови Управног одбора су увидом у достављене пријаве и докумантацију кандидата установили да ни једнао дпристиглих пријава не задовољава или формалне услове конкурса или је документација непотпуна. Наиме, важећи Статут Југословенске кинотеке искључује могућност да се на конкурс пријаве кандидати са завршеним факултетима Универзитета уметности, што је у начелу у супротности са основном делатношћу Југословенске кинотеке.

На основу предлога чланова Управног одбора, а на основу правних савета и упутстава ресорних министарстава у ВладиРепублике Србије, Управни одбор Југословенске кинотекедонео је одлуку да упути образложене предлоге за измену Статута Југословенске кинотеке, који ће исправити ову нелогичност.

Након усвајања предложених измена Статута које омогућују ширу базу за избор директора Југословенске кинотеке, која укључује између осталих и факултете Универзитета уметности, Управни одбор Југословенске кинотеке расписаће нови конкурс за избор директора.

О свему овоме, Управни одбор Југословенске кинотеке благовремено ће обавештавати заинтересовану јавност.

УПРАВНИ ОДБОР ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ


23.04.2015   Записник са VI седнице УО Југословенске кинотеке

Записник са VI седнице УО Југословенске кинотеке одржане 22.04.2015 може се преузети са овог линка.


01.04.2015   Југословенскa кинотекa објављује следећа документа

1. Статут Југословенске кинотеке 2. Сагласност на Статут Југословенске кинотеке 3. Одлуку о изменама и допунама Статута Југословенске кинотеке 4. Сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Југословенске кинотеке 5. Статут о изменама и допунама Статута Југословенске кинотеке 6. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Југословенској кинотеци 7. Сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Југословенској кинотеци

Документи су у .pdf формату и могу се преузети кликом на линк.


На основу члана 35. став 2 и члана 36. Закона о култури („Сл.гласник РС“ број 72/09), члана 52. став 1. тачка 11. Статута Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја и Одлуке Управног одбора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја број 756 oд 25.03.2015. године Управни одбор Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја Расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја На конкурс за директора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја (у даљем тексту: Кинотека) могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове: 1) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; 2) најмање осам година радног искуства у области културе; 3) да се против њега не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 4) активно знање енглеског језика и познавање још једног светског језика; 5) држављанство Републике Србије; 6) општа здравствена способност. Приликом избора кандидата за директора Кинотеке, Управни одбор ће посебно ценити и следеће услове: – да познаје делатност, односно пословање архива и кинотека; – да поседује организаторске способности. Кандидати су обавезни да уз пријаву поднесу следеће доказе: 1) предлог програма рада и развоја Кинотеке за период од четири године; 2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 3) оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; 4) радну биографију; 5) уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да против њега није подитнута оптужница (не старија од шест месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 6) уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); 7) извод из матичне књиге рођених; 8) оверену копију личне карте; 9) доказ о општој здравственој способности – лекарско уверење – оригинал. Начин и рок подношења пријаве: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, потребне податке за контакт (телефон, e-mail), податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији које су оверене код надлежног органа. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика, издање за територију целе Републике Србије. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Управни одбор неће разматрати. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова са назнаком „За конкурс“ подносе се писаним путем, препорученом пошиљком у затвореној коверти на адресу Југословенска кинотека – Установа културе од националног значаја, Београд, Узун Миркова 1 или лично сваког радног дана од 9:00 до 16:00 часова на исту адресу, Београд, Узун Миркова 1. Поступак избора: Управни одбор Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса спровести изборни поступак увидом у податке из пријаве, увидом у документа достављена уз пријаву и усменим разговором са учесницима јавног конкурса који испуњавају све услове предвиђене конкурсом. Датум усменог разговора са учесницима јавног конкурса биће одређен накнадно, о чему ће учесници јавног конкурса бити благовремено обавештени. Достављене пријаве и документација кандидата који испуњавају све услове предвиђене овим конкурсом биће стављени на увид јавности постављањем на званичну интернет страницу Кинотеке. Управни одбор ће након спроведеног поступка предложити Министарству културе и информисања једног кандидата за директора Југословенске кинотеке – Установе културе од националног значаја. Влада Републике Србијe, као оснивач Кинотеке, именује директора на основу предлога Управног одбора, који је претходно усвојен од стране Mинистарства културе и информисања, на период од четири године. Сва обавештења о јавном конкурсу даје: Миљана Дедовић, правник Југословенске кинотеке, тел. 011/2622-555